60 MIN / Mọi lúc, mọi nơi / TAP 1 / Xin Chào Jadoo#HelloJadoo
■ Subscribe :
■ PlayList :
■ Jadoo Goods :
■ CC : Korean

source

Hello Jadoo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.